Les beques menjador del proper curs cobriran fins al 100% del preu en els casos amb menys recursos econòmics

març 25, 2014 No Comments by

El ple del Consell Comarcal del Bages va aprovar ahir les noves bases que regiran les convocatòries d’ajuts al menjador, unes bases proposades per la Generalitat, que unifiquen criteris entre les diferents comarques, i que han comptat amb el treball d’un grup de Consells Comarcals, entre ells el Bages, que van redactar una proposta inicial.

Ara ja s’ha aprovat el document definitiu que inclou, com a modificacions més destacades:

  • Per a l’atorgament de les beques de menjador es tindrà en compte, principalment, el nivell de renda de la unitat familiar, que donarà fins a 60 punts. Es preveu que els ajuts cobreixin el 100% de la beca o el 50%, segons el nivell d’ingressos.
  • Valoració per part dels serveis socials per necessitat social greu (fins a 25 punts).
  • Altres situacions específiques de la unitat familiar que donaran puntuació són: qualificació de família nombrosa, condició de monoparentalitat, infants en acolliment en la unitat familiar, discapacitat de l’alumne o germans,  redistribució equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques, distància igual o superior a 2  km des del domicili on resideix l’alumne fins al centre escolar.

L’atorgament dels ajuts i la seva quantia dependrà dels recursos econòmics disponibles i de la puntuació assignada a cada sol·licitud. Es preveu la possibilitat de compactació dels ajuts parcials, és a dir, si a una família no se li cobreix el 100% de la beca i no es pot fer càrrec del percentatge que ha de pagar, pot compactar la beca deixant, per exemple, el nen a dinar a l’escola 3 dies cada setmana en lloc dels 5. Aquesta situació és excepcional  i requerirà la sol·licitud explícita per part del centre i/o de Serveis Socials i el vist-i-plau del Consell Comarcal.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al dia  30 d’abril de 2014 i, en el cas d’alumnes de nova matriculació, fins al 30 de setembre. Les sol·licituds que arribin al Consell Comarcal del Bages fora d’aquest termini només seran valorades si la disponibilitat econòmica, després d’atendre les presentades dins el termini, ho permet.

Cal presentar la documentació al centre de matriculació de l’alumne:

  • Imprès de sol·licitud.
  • Volant de convivència històric a 31 de desembre de 2013 del domicili on resideix l’alumne.
  • Còpia del NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar.

La presentació de la sol·licitud implica l’autorització per tal que el Consell Comarcal o el Departament d’Ensenyament puguin sol·licitar a l’Agència Tributària dades relatives a la renda i al patrimoni familiar. En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no contributius, caldrà aportar la documentació corresponent a l’exercici de 2013.

Gairebé un milió d’euros per a beques aquest curs 2013-2014

Per al curs actual, el Departament d’Ensenyament va fer una proposta de finançament al Consell Comarcal del Bages per a l’atorgament d’ajuts de menjador  a la comarca de 571.000 euros que es va incrementar fins a més de 932.000 amb una assignació extraordinària el mes de gener.

Amb aquests recursos ha estat possible l’atorgament de 1.215 ajuts eliminant totalment la llista d’espera i atenent les sol·licituds presentades fora de termini que complien els requisits. A aquestes xifres cal afegir l’atorgament de 103 ajuts assumits directament per l’Ajuntament de Manresa i altres complementacions procedents dels diferents serveis socials municipals, Càrites i Creu Roja.

CatPress News

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet