La Cambra d’Empreses de Serveis a la Construcció aporta sis propostes per millorar el projecte de Llei de Serveis Professionals

abr. 21, 2013 No Comments by

La Cambra d’Empreses de Serveis a la Construcció, que agrupa professionals de l’arquitectura l’enginyeria i l’urbanisme, davant l’avantprojecte de Llei de Serveis Professionals que ha fet públic el govern central, ha presentat un total de sis propostes perquè s’incloguin en el seu redactat: Són aquestes:

  • Preveure un pla d’ajudes al sector per promoure la mobilitat i l’obertura al mercat europeu que haurà de ser desenvolupat reglamentàriament en un termini determinat.
  • Fugir de declaracions i disposicions que pretenguin altres objectius diferents als de la directiva, com imposicions territorials o les que puguin incitar l’enfrontament competencial entre els diferents agents, especialment pel que fa a la limitació de les reserves d’activitat.
  • Promoure mesures per afavorir la competitivitat dels membres del sector, impulsant la innovació i la competència professional per poder competir amb garanties. És important prendre les mesures necessàries perquè la competitivitat no impliqui una baixada dels recursos per desenvolupar el servei sinó que consisteixi a maximitzarne el valor afegit.
  • Impulsar millores burocràtiques i incentius fiscals per adaptar el sector al nou abast del mercat potencial.
  • Mesures de foment de la pluridisciplinaritat o treball conjunt entre sectors i professionals diferents, per tal d’augmentar el gruix financer i la diversificació de serveis de les empreses del sector.
  • Aprofitar les iniciatives legislatives positives en el sentit de la directiva com la llei òmnibus del Parlament de Catalunya, alguns articles de la qual han estat impugnats per l’Estat i suspesos pel Tribunal Constitucional.

La Cambra, com a representant que engloba els diversos agents professionals que presten serveis en l’àmbit de la construcció, s’ofereix a col·laborar amb les diverses Administracions per tirar endavant aquests objectius i en concret a participar en la legislació que desenvolupi els criteris de la Directiva Europea, així com en els desplegaments que se n’acabin derivant.

 

Els eixos de l’avantprojecte de llei davant de la directiva europea

La legislació actual és complexa i és fruit de l’evolució de lleis diverses amb llarga existència, i que, per simplificar els processos administratius, cal una revisió de la legislació. Aquest fet, però, s’ha de fer dins el marc competencial definit per l’estructura autonòmica de l’Estat, que ha de servir per agilitar i fer més entenedors els tràmits, defugint una homogeneïtzació amb objectius diferents als propis de la directiva i l’objecte de la llei. Pel que fa a la lliure prestació de serveis dins la Comunitat Europea, cal qualificar aquest eix com a molt favorable, ja que pot ajudar a ampliar el mercat potencial actual. En l’obertura del mercat creiem hi ha molt més a guanyar que no pas a perdre. És important concebre la pròpia solvència com el millor actiu professional i fomentar una opinió favorable a l’obertura del mercat.

La millora dels drets dels consumidors ha de beneficiar els prestadors de serveis més oberts i millor disposats davant els reptes del mercat. Des del punt de vista de la Cambra, el foment de l’excel·lència i la millora continuada són els elements que han de permetre assolir aquest objectiu amb eficàcia. I, finalment, per reforçar la cooperació administrativa efectiva entre els estats membres, la Cambra creu en l’establiment de contactes bilaterals o multilaterals amb altres organismes similars existents en altres països de la Unió.

En general, considera que l’avantprojecte de llei revisat no fa prou esment d’algun dels principis o eixos fonamentals de la directiva. Tota mesura que tendeixi a una millora de les condicions de l’exercici de les professions involucrades en el procés constructiu i del servei que presten és desitjable i necessària en qualsevol situació, i més en l’estat actual.

CatPress News

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet